Tuesday, November 15, 2011

Монголын эртний уран зохиол хичээлийн хөтөлбөр

ÈÕ ÌÎÍÃÎË ÄÝÝÄ ÑÓÐÃÓÓËÜ
Батлав: Монгол хэл уран зохиолын тэнхимийн
эрхлэгч, доктор (Ph.D).....................Т.Нармандах

МХУЗ-ын тэнхимийн 2011 оны
09 дүгээр сарын 08-ны хурлаар
хэлэлцүүлж зөвшөөрөгдсөн.
ÌÎÍÃÎËÛÍ ÝÐÒÍÈÉ ÓÐÀÍ ÇÎÕÈÎË
õè÷ýýëèéí õºòºëáºð
Õè÷ýýëèéí ñòàíäàðò ……….
(Ìýðãýæëèéí ñóóðü õè÷ýýë)


Õºòºëáºðèéã áîëîâñðóóëñàí: ÌÕÓÇ -ûí òýíõèìèéí áàãø  ……………………..¨.Ýðäýíýöýöýã(ìàãèñòð, êëèíèê ïðîôåññîð)

Õÿíàñàí: ÌÕÓÇ-ûí òýíõèìèéí ýðõëýã÷ ..……………..……Ò.Íàðìàíäàõ(äîêòîð)Óëààíáààòàð
2011-2012 îí

I.          Õºòºëáºðèéí íýð:                             Монголын эртний уран зохиол
II.        Èíäåêñ:                                              ANLI -234
III.       Ò¿âøèí:                                             Áàêàëàâð
IV.       Êðåäèò:                                               4
V.        Ñóäëàõ öàã:                                      88 öàã
Ëåêö                                                    40 öàã
Ñåìèíàð                                              48 öàã
VI.       Хэрэглэх орчин:                                ИМДС-ийн анги танхим
VII.     Хамрах хүрээ:                                               МХУЗ-ын I, II курсийн оюутнууд


Улирал
7 хоног

Бүгд
I
II
III
48 долоо хоног
Лекц
16 цаг
16 цаг
8 цаг

40 цаг
Семинар
16 цаг
16 цаг
16 цаг

48 цаг
Кредит
1.5 кр
1.5 кр
1 кр

4 кр

VIII.    Хөтөлбөрийг боловсруулсан зарчим:
“Чанартай хөтөлбөр- багшийн хөгжил”                    
Сургалт- семинараас  гаргасан зөвлөмж, Яам болон сургуулийн шинжилгээ үнэлгээний албанаас гаргасан бусад холбогдох баримт бичиг, мэргэжлийн болон мэргэжлийн бус сургуулиудын  сургалтын хөтөлбөр, тэдгээрт тусгасан шаардлага зарчим, бүтэц, бүрэлдэхүүн, багтаамж, хөтөлбөрийн шинжүүд, орц, гарцын индикатор хэмжээсүүд зэргийг үндэслэл болгосон ба бакалаврын сургалтад судлах мэргэжлийн суурь хичээлүүдийн хөтөлбөрүүдтэй уялдуулсан болно.                     
            ■ Орчин үеийн сургалтын чиг хандлага, нийгмийн болон суралцагчийн хэрэгцээ, оюуны чадамжийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн байхын зэрэгцээ суралцагчдын хэрэгцээ, сонирхол, туршлагаас хамаарч, уг хөтөлбөр нь уян хатан, чөлөөтэй, нээлттэй, олон хувилбартай, сонгож судлах бүрэн боломжтой байхад чиглэсэн. 
■ Сонгож судлан мэргэшүүлэх хичээлийн агуулга, аргазүй, үнэлгээний стандартыг мэргэжлийн онцлогт тохируулан боловсруулав.                       
■Судлагдахууны нэгж хэсгүүдийг бүлэглэн томсгох, хэлний салбар ухаан хооронд болон сэдэв хоорондын холбоог босоо ба хэвтээ тэнхлэгээр интеграцчилах зарчмыг баримтлав.                                                
■Монгол хэлний дидактикийн судалгаа, судлагдахууны агуулга, олон талт, тасралтгүй иж бүрдэл чанар, уламжлал, шинэчлэлийг зөв зохистой хослуулж, оюутны сонгох хэрэгцээг тооцож, тусгасан болно.
IX. Хичээлийн залгамж холбоо:                                                                          
а.Хэвтээ  тэнхлэгээр: Уран зохиол судлал, сэтгэц хэлшинжлэл, сэтгэл судлал,  боловсрол судлал, логик зэрэгтэй холбогдоно.                                    
б.Босоо    тэнхлэгээр: Ерөнхий хэл шинжлэл, орчин цагийн монгол хэлний авиа зүй, үг зүй, үгийн сан- утга судлал, эх задлал зэрэгтэй холбогдоно.
X.  Сургалтын хөтөлбөрийн гол үндэслэл:                               
  • Àðãà ñóäëàëûí ¿íäýñ íü õýëøèíæëýë, áîëîâñðîë ñóäëàë, ñýòãýë ñóäëàë áîëîí ôèëîñîôèéí øèíæëýõ óõààíû îíîë
  • Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí ýõ õýëíèé ñóðãàëòûí òîãòîëöîî, ñòàíäàðò,àãóóëãà, öºì õºòºëáºð
  • Ñóðàëöàã÷äûí õýðýãöýý, ñîíèðõîë, òýäíèé ñóðàëöàõ òóðøëага
Нэг. Õè÷ýýëèéí çîðèëãî, çîðèëò
Ñóðàëöàã÷ ìýðãýæëèéí ºíäºð ò¿âøèíä ýçýìøèæ, îíîëûí ìýäëýãýý á¿òýýë÷ýýð õýðýãëýõ äàäëàãà, òóðøëàãàòàé áîëîõ çîðèëò:
  • Мîíãîлын сонгодог уран зохиолын îíîë, àðãàç¿éí áîëîí òåõíîëîãèéí òîãòîëöîîò, ¿íýí çºâ, øèíæëýõ óõààíû ¿íäñèéã ýçýìø¿¿ëýõ
  • ýçýìøñýí îíîëûí ìýäëýãèéã íü ÷àäâàð äàäëàãà áîëãîí òºëºâø¿¿ëýõ, õýðýãëýýíèé àðãà áàðèë ýçýìø¿¿ëýõ
  • Уран зонхолын  õè÷ýýëèéã ñóðàã÷äûí íàñ ñýòãýõ¿éí îíöëîãò òîõèðóóëàí çààõ îíîë àðãàç¿éí äàäëàãà, òóðøëàãûã òºëºâø¿¿ëýõ
  • Монголын сонгодог уранзохиолын , òîäîðõîé á¿ëýã ñýäâèéí çààõ àðãàç¿é, òåõíîëîãèéí áîëîâñðóóëàëòûã áóñàä øèíæëýõ óõààí áîëîí äèäàêòèêèéí óÿëäàà õîëáîîòîé õèéõ ìýäëýã, ÷àäâàð, äàäëàãà îëãîõ.          
Хоёр. Ñóäëàãäàõóóíû òîãòîëöîî
“ Ìîнголын сонгодог уранзохиол íü åðºíõèé áîëîâñðîëûí õ¿ðýýíä ýõ õýëíèé ñóðãàëòûí ñòàíäàðmòûã õýðýãæ¿¿ëýõýä øààðäàãäàõ îíîë, àðãà ç¿é, ñî¸ë, óð ÷àäâàðûã ñóðàëöàã÷äàä øèíæëýõ óõààíû ¿íäýñòýé ýçýìøèõ, ýçýìø¿¿ëýõ çîðèëãîä ÷èãëýñýí, ººðèéí óÿí õàòàí òîãòîëöîî, àãóóëãà, ñòàíäàðò, öºì õºòºëáºð á¿õèé öîãö ñóäëàãäàõóóíû òàëä ÷èãë¿¿ëíý.

2.1 Cýäýâ÷èëñýí òºëºâëºãºº
I анги 1-ð óëèðàë 32 öàã
Долоо хоног
Õè÷ýýëèéí ñýäýâ
Õè÷ýýëèéí
õýëáýð
Öàã
I
Ìîíãîëûí ýðòíèé óðàí çîõèîëûí ñóäàëãàà, ºðíº, äîðíûí îðíóóäàä  ñóäëàãäñàí áàéäàë
Ëåêö

2
XIII-XIV -ð çóóíû ¿åèéí óðàí çîõèîëûí òîéì
Семинар
2
II
Ìîíãîëûí íóóö òîâ÷îî ñóäëàë, çîõèîëûí óðàí ñàéõíû îíöëîã
Ëåêö
2
ÌÍÒ çîõèîëûí ºã¿¿ëëýã, ÌÀÀÇ õîëáîî, XIII- XIV çóóíû ¿åèéí çîõèîëóóä äàõ ×èíãèñ õààíû ä¿ð
Семинар
2
III
1.Сэдвийн шалгалт (МНТ-ны дүрүүд, МЭУЗ-ыг судласан нь)
Семинар
2
Îþóíò¿ëõ¿¿ð, ×èíãèñèéí áèëèã
Лекц
2
IV
Ñóëõàðíàéí òóóæ
Ëåêö
2
Ñóðãààëûí çîõèîëóóä òýäãýýðèéí îíöëîãóóä
Семинар
2
V
Гóðâàí çóóí òàé÷óóäûã  äàðñàí äîìîã
Ëåêö
2
XII-XVII çóóíû ¿åèéí îð÷óóëãûí óðàí çîõèîëûí òîéì
Семинар
2
VI
2.Сэдвийн шалгалт ( ХIIIIҮ зууны үеийн УЗ-ын  дурсгалууд )
Семинар
2
Àëòàí îðäíû ¿éñýí äýýðõ áè÷èã
Лекц
2
VII
×îéæè-Îäñýðèéí íàìòàð, óðàí á¿òýýë, Ìàõàãàëûí ìàãòààë, Áóðõàíû àðâàí õî¸ð çîõèîíãóé
Ëåêö
2
XV-XVI çóóíû ¿åèéí  óðàí çîõèîëûí òîéì
Семинар
2
VIII
×èíãèñèéí åñºí ºðëºãòýé ºí÷èí õ¿¿ãèéí öýöýëñýí øàñòèð, ×èíãèñèéí ýð õî¸ð çàãàëûí òóóæ
Ëåêö
2
3.Сэдвийн шалгалт (Чойжи-Одсэр, Бурханы арван хоёр зохионгуй, 2 загал, Өнчин хүүгийн цэцэлсэн шаштир)
Семинар
2

2.2 Cýäýâ÷èëñýí òºëºâëºãºº
Долоо хоног
Õè÷ýýëèéí ñýäýâ
Õè÷ýýëèéí
õýëáýð
Öàã
I
Çóðãààí ò¿ìýí ìîíãîëûí ìàãòààë
Ëåêö
2
Ìàíäóõàé öýöýí õàòíû òàíãàðàãèéí ø¿ëýã
Семинар
2
II
Óáàøè õóí òàéæèéí òóóæ
Ëåêö
2
Õóâ Íàãâàðàëûí òóóæ
Семинар
2
III
Ãýñýðèéí òóóæèéí ñóäàëãàà, Ãýñýð òóóæèéí óðàí ñàéõíû îíöëîã, ò¿¿íèé õóâèëáàðóóä
Ëåêö
2
Сэдвийн шалгалт (Мандухай, Убаши, Хув Нагварал, Гэсэр)
Семинар
2
IV
ªíäºð ãýãýýíèé íàìòàð, óðàí á¿òýýë
Ëåêö
2
Æàíãàðûí òóóëü, Æàíãàðûí òóóëèéí ä¿ð
Семинар
2
V
ßðóó íàéðàã÷ Öîãò Õóíòàéæèéí íàìòàð, öàã ¿å, ÿðóó íàéðàã
Семинар
2

Öîãòûí õàäíû ø¿ëýã áà, Õóíòàéæèéí ñàíààøðàë, çîõèîëóóä
Лекц
2
VI
¯ã çîõèîë , ò¿¿íèé îíöëîã, Õóóëü÷ Ñàíäàãèéí íàìòàð óðàí á¿òýýë ¿ã çîõèîëóóäûí òóõàé
Ëåêö
2
Сэдвийн шалгалт (“Жангар”-ын дүрүүд, Цогтын хадны шүлэг, Хун тайжийн санаашрал, Хуульч Сандаг)
Семинар
2
VII
Èøäàíçàíâààíæèëûí ÿðóó íàéðà㠓ÿíãèéí çууãèéí àëòàí ñóðãààë
Ëåêö
2
Åðººë÷ Ãýëýãáàëñàíãèéí óðàí á¿òýýë, Õèøèãáàòûí ÿðóó íàéðàã
Семинар
2
VIII
Áóðõàí øàøíû óðàí çîõèîë
Ëåêö
2
Сэдвийн шалгалт (Гүнгийн зуугийн гэгээний алтан сургаал, Тэнгэрээс хур бороо гуйсан ерөөл, Хишигбатын яруу найраг)
Семинар
2
I анги 2-ð óëèðàë  32 öàã

2.3 Сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
II анги 1-р улирал 24 цаг
Долоо хоног
Õè÷ýýëèéí ñýäýâ
Õè÷ýýëèéí
õýëáýð
Öàã
I
Ãàìàëûí ÿðóó íàéðàã,  Õÿòàäûí áè÷ãèéí çîõèîë ìîíãîë õýëýíä îð÷óóëàãäñàí íü  
Семинар
2
II
Ëóâñàíäîíäîâ (Ëóó ã¿íèé óðàí á¿òýýë)
Лекц
2
III
Öàãààí äàðü ýõèéí òóóæ
Семинар
2
IV
Çàÿ áàíäèäà Ëóâñàíïðиíëýéí íàìòàð, óðàí á¿òýýë
Ëåêö
2
V
Ìîíãîë÷óóäûí òºâ人ð áè÷ñýí óðàí çîõèîëûí òîéì
Семинар
2
VI
Сэдвийн шалгалт (Лувсанпринлэйн уран бүтээл, Цагаан дарь эх)
Семинар
2
VII
Íîãîîí äàðà ýõèéí òóóæ
Семинар
2
VIII
Íî¸í õóòàãò Äàíçàíðàâæààãèéí íàìòàð óðàí á¿òýýë, ÿðóó íàéðàã, Ñàðàí õºõººний намтар” тууж
Лекц
2
IX
XIX –ð çóóíû óðàí çîõèîë
Семинар
2
X
XVII-XVIII çóóíû ¿åèéí îð÷óóëãûí óðàí çîõèîë
Семинар
2
XI
Â. Èíæèíàøèéí íàìòàð óðàí á¿òýýë,  àõ íàðûí ÿðóó íàéðàã (Ãóëèðàíñ, Ãóíàí÷óã, Ñ¿íâýйäàíçàí),  Õÿòàäûí ýðòíèé ðîìàíóóä áà Хºõ ñóäàð ðîìàíû òóõàé
Ëåêö
2
XII
Сэдвийн шалгалт (Ванчинбалынхны соёлт гэр бүл, Хөх судар роман)
Семинар
2

2.3 Îþóòíû áèå äààí ã¿éöýòãýõ àæèë

Äîëîî õîíîã
Ñýäýâ
Õýëáýð
Àøèãëàõ ìàòåðèàë
11 ñàðä äóóñãàõ
Ìîíãîëûí ýðòíèé óðàí çîõèîëûí ëàâëàõ áè÷èã
Ãàðûí àâëàãà õèéõ
7-11-ð àíãèéí ìîíãîëûí óðàí çîõèîëûí á¿õ õóâèëáàðò ñóðàõ áè÷ãýýñ òîäîðõîéëîëòûã àâàõ /Ó. Òóÿà, Ñ.Äóëàì, Ñ.Áàéãàëñàéõàí íàðûí ñóðàõ áè÷ãýýñ /
1-ð ñàðä äóóñãàõ
Çîõèîëûí çàäàðãàà õèéõ
Çîõèîëûí çàäàðãàà
7-10ð àíãèéí ñóðàõ áè÷èã
12 ñàðä
Á¿ëýã ñýäâèéí áîëîâñðóóëàëò
¯ç¿¿ëýí, òàðààæ ºãºõ ìàòåðèàë, òåñò, êîнñïåêò
Ñóðàõ áè÷èã
2 ñàð õ¿ðòýë

Óðàí çîõèîëûí  çààõ àðãà
Íîì óíøèæ òîâ÷ëîõ
Á.Ñóìüÿàáààòàð Ìîíãîëûí íóóö òîâ÷îîíû òîëü ÓÁ 2010
Ö.Äàìäèíñ¿ðýí “Ìîíãîëûí óðàí çîõèîëûí òîéì” I-ð äýâòýð ÓÁ 1954 îí
Ö.Äàìäèíñ¿ðýí “Ìîíãîëûí óðàí çîõèîëûí òîéì” II-ð äýâòýð ÓÁ 1968 îí
Ö.Äàìäèíñ¿ðýí “Ìîíãîëûí óðàí çîõèîëûí òîéì” III-ð äýâòýð ÓÁ 1968 îí
Ö.Äàìäèíñ¿ðýí “ÌÓÇ-í äýýæèñ çóóí áèëèã îðøâîé” Õºõ õîò 1959 îí
Ä.Öýðýíñîäíîì “Áóðõàí øàøíû óðàí çîõèîë” ÓÁ 2001 îí
Ä.Öýðýíñîäíîì “XIII-ð çóóíû ø¿ëýã÷ ×îéæè-Îäñýð ” ÓÁ 1986 îí
Ë.Õ¿ðýëáààòàð “Îãòîðãóéí öàãààí ãàðüä” ÓÁ 1996 îí  I , II  дэвтэр
Ë.Õ¿ðýëáààòàð “Ìîíãîë îð÷óóëãûí òîâ÷îîí” ÓÁ 1995îí
Ë.Õ¿ðýëáààòàð “ÌÓÇ-ûí äýýæèñ 108 í áîòü 1-ð áîòü” ÓÁ 1992 îí
×.Àëòàíãýðýë “Ðàâæàéí öàäèã” ÓÁ 1993 îí
Ø.Ãààäàìáà “Ìîíãîëûí óðàí çîõèîëûí çàðèì àñóóäàëä” ÓÁ 1990 îí
Ø.Ãààäàìáà “Íóóö òîâ÷îîíû íóóöààñ” ÓÁ 1976 îí
“Ìîíãîëûí íóóö òîâ÷îî” ÓÁ 1990 îí
Ãýñýð” ÓÁ 1986 îí, “Жангар” туульс
“Õºõ ñóäàð” ÓÁ 1993 îí /Ìîíãîë ðîìàí/
I улиралд
Ногоон дарь эх, Цагаан дарь эх
Судар бүтээх


Гурав. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх аргазүй,
арга технологийн ерөнхий чиглэл
■ Сонгон мэргэшүүлэх хичээлийг батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу сургалтын орчин үеийн идэвхтэй аргазүйгээр ШУ-ны өндөр түвшинд заана.
■ Суралцагчийн хэрэгцээ, сонирхол, туршлагад, тохируулан, даалгавар бие даалт өгч явцын хяналт, биелэлт, үр дүнг нарийн тооцно. Улиралд уншиж товчлох ярилцах ном зохиол, шалгах асуулт, бие даан гүйцэтгэх ажлын жагсаалтыг улирал бүрийн эхэнд өгч үнэлгээг тогтмолжуулна.
■ Цаашид судлан нягтлах, гүнзгийрүүлэн шинжлэх сэдвүүдээс, оюутууд чөлөөт сонголт хийж, илтгэл, реферат, ангийн болон дипломын ажил бичиж болно.
■ Тухайн улиралд холбогдох чиглэлээр тодорхой бүлэг сэдвүүдийг дууссаны дараа 2-3 удаа шалгалт, шүүлэг авч үнэлнэ. Шалгалтыг ярилцлага, маргаан, мэтгэлцээний хэлбэрээр болон эрэл хайлт, шинжилгээ, судалгааны идэвхтэй арга барилд сургах зорилготой ажиглалт, туршилт, судалгааны ажил бичүүлж авна.
■ Суралцагчдад чанартай мэдлэг олгох, мэдлэгээ бүтээлчээр хэрэглэх чадварт сургаж, мэдлэг эзмшилт, чадвар төлөвшилтөд хяналтыг чиглүүлнэ.
■ Сонгон мэргэшүүлэх хичээлээр бакалаврын өдрийн сургалтаар олж авсан мэдлэгийг баяжуулан гүнзгийрүүлж, улмаар магистрантурт суралцах, мэргэших, мэдлэг чадварын ерөнхий дадлагыг бий болгоход хичээлийн агуулга, арга зүйг чиглүүлнэ.
Дөрөв. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт
4.1 Үнэлгээний хэлбэр
            Хөтөлбөрийн зорилгын биелэлт, хэрэгжилтиг дүгнэн, гүйцэтгэлийг үнэлэхдээ “ИМДС-ийн оюутныг үнэлэх журам”-ыг үндэслэн 1. Хичээлийн ирц(А үнэлгээ, 30оноо), бие даан гүйцэтгэсэн даалгаврын биелэлт ,2. Бие даалт(В үнэлгээ, 20 оноо) , óëèðëûí ÿâöàä 2-4 óäàà ñýäâèéí øàëãàëò àâíà. Òóõàéí óëèðàëä ¿çýõ á¿ëýã ñýäâèйí õ¿ðýýíä îíîë, äàäëàãûã õîñîëñîí øàëãàëò , ÿâöûí øàëãàëòûã àâ÷, хичээлийн явцад авсан үнэлгээ, 3. Явцын шалгалт (С үнэлгээ,20 оноо), улирлын эцэст 4.Батлах шалгалт (D үнэлгээ, 30 оноо) –гоор тус тус дүгнэнэ.  
D үнэлгээг гаргахдаа:                                                                                            
            тест                                                                                                                        
            сорил
            бодомж                                                                             
            Ярилцлага буюу мэтгэлцээний хэлбэрээр ам болон бичгээр шалгана. 

I ангийн 1-р улиралд
1.МНТ-ны дүрүүд, МЭУЗ-ыг судласан нь
2. ХIIIIҮ зууны үеийн УЗ-ын  дурсгалууд
3.Чойжи-Одсэр, Бурхны арван хоёр зохионгуй, 2 загал, Өнчин хүүгийн цэцэлсэн шаштир
I ангийн 2-р улиралд
1.Мандухай, Убаши, Хув Нагварал, Гэсэр
2.Гүнгийн зуугийн гэгээний алтан сургаал, Тэнгэрээс хур бороо гуйсан ерөөл, Хишигбатын яруу найраг
3. “Жангар”-ын дүрүүд, Цогтын хадны шүлэг, Хун тайжийн санаашрал, Хуульч Сандаг
II ангийн 1-р улиралд
1.Лувсанпэрэнлэйн уран бүтээл, Цагаан дарь эх
2.Ванчинбалынхны соёлт гэр бүл, Хөх судар роман сэдвээр шалгалт авна.

4.2. Үнэлгээний хэмжээс
Монгол хэлний  заах аргын хичээлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээг гаргахдаа дараах  шаардлага, шалгуур хэмжээсийг харгалзан үзнэ. Үүнд:
            Тухайн хөтөлбөрийн агуулгыг иж бүрэн судалж, холбогдох ном зохиолыг уншиж, явцын болон батлах шалгалтыг маш сайн, гүйцэд өгсөн, бие даан гүйцэтгэх ажлыг бүрэн тооцуулж, (90-100 оноо) авсан оюутан (тоон дүн нь: 4) буюу “А үнэлгээ”                                 
Хичээлийн  ихэнх цагт сууж, хөтөлбөрийн агуулгыг судалж, шалгалт шүүлэгт хангалттай үнэлгээ авсан, бие даан гүйцэтгэх ажлын дийлэнх хувийг тооцуулж, (80-89оноо) авсан оюутан (тоон дүн нь: 3) буюу “В үнэлгээ”
            Тухайн хөтөлбөрийн агуулгын тал хувийг судалж, явцын болон батлах шалгалтыг дунд зэрэг үнэлгээтэй өгсөн, бие даан гүйцэтгэх  болон дадлага  ажлын хагасыг тооцуулж, (70-79оноо) авсан оюутан (тоон дүн нь: 2) буюу “ С үнэлгээ”
            Хичээлийн ихэнх цагт суугаагүй, хөтөлбөрийн агуулгыг бараг судлаагүй, явцын болон батлах шалгалтуудыг хангалтгүй бөгөөд хагас тооцуулсан , мэдлэг чадвар сул , (60-69оноо) авсан оюутан (тоон дүн нь: 1) буюу D үнэлгээ”                  
            Хичээлийн цөөн цагт суусан боловч хөтөлбөрийн агуулгыг бүрэн гүйцэд судлаагүй, шалгалт болон бие даан гүйцэтгэх ажлыг тооцуулаагүй, мэдлэг, чадвар туйлын хангалтгүй) , (0- 59 оноо)  авсан оюутан (тоон дүн нь: 0 ) буюу F үнэлгээтэй “ тус тус тооцуулах болно.                                                
Жич: Хөтөлбөрийн үр дүнгийн талаар төгсөгчдөөс “сэтгэл ханамж”-ийн судалгаа авч байх.
Тав. Ñóðãàëòûí îð÷èí áà íººö õýðýãëýãäýõ¿¿í
À.Îð÷èí
            -ÈÌÄÑ-èéí àíãè òàíõèìóóä
Á.Ñóðãàëòûí íººö õýðýãëýãäýõ¿¿í
-Нîì, ñóðàõ áè÷èã
-Тàðààх ìàòåðèàë
-Кîäîñêîï
-Пðîåêòîð
-PPT, PM.7.0 зэрэг программууд дээрх үзүүлэн
-Слайд

Зургаа. Íîì, ñóðàõ áè÷èã, ãàðûí àâëàãà
Õè÷ýýëèéí ÿâöàä óíøèõ, õýðýãëýõ çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé íîì, ñóðàõ áè÷èã, ãàðûí àâëàãà ìàòåðèàëóóäûã æàãñààëò:
¹
Çîõèîã÷èéí íýð
Íîì, ñóðàõ áè÷èã, ãàðûí àâëàãûí íýð
Õýâëýãäñýí îí
Àëü íîìûí ñàíä áàéãàà òóõàé ìýäýýëýë
1
Ö.Äàìäèíñ¿ðýí
“Ìîíãîëûí óðàí çîõèîëûí òîéì” I-ð äýâòýð
ÓÁ 1954 îí
ИМДС-ийн номын санд
2
Ö.Äàìäèíñ¿ðýí
“Ìîíãîëûí óðàí çîõèîëûí òîéì” II-ð äýâòýð
ÓÁ 1968 îí
ИМДС-ийн номын санд
3
Ö.Äàìäèíñ¿ðýí
“Ìîíãîëûí óðàí çîõèîëûí òîéì” III-ð äýâòýð
ÓÁ 1968 îí
ИМДС-ийн номын санд
4
Ö.Äàìäèíñ¿ðýí
“ÌÓÇ-í äýýæèñ çóóí áèëèã îðøâîé”
Õºõ õîò 1959 îí

ИМДС-ийн номын санд
5
Ä.Öýðýíñîäíîì
“Áóðõàí øàøíû óðàí çîõèîë”
ÓÁ 2001 îí

ИМДС-ийн номын санд
6


Ä.Öýðýíñîäíîì

XIII-ð çóóíû ø¿ëýã÷ ×îéæè-Îäñýð ”

ÓÁ 1986 î

ИМДС-ийн нгомын санд
7
Ë.Õ¿ðýëáààòàð
“Îãòîðãóéí öàãààí ãàðüä”
ÓÁ 1996 îí

8
Ë.Õ¿ðýëáààòàð
“Ìîíãîë îð÷óóëãûí òîâ÷îîí”
ÓÁ 1994 îí


9
Ë.Õ¿ðýëáààòàð
“ÌÓÇ-ûí äýýæèñ 108 í áîòü 1-ð áîòü
” ÓÁ 1992 îí


10
×.Àëòàíãýðýë
“Ðàâæàéí öàäèã”
ÓÁ 1993 îí


11
Ø.Ãààäàìáà
“Ìîíãîëûí óðàí çîõèîëûí çàðèì àñóóäàëä”
ÓÁ 1990 îí


12
Ø.Ãààäàìáà
“Íóóö òîâ÷îîíû íóóöààñ”
ÓÁ 1976 îí

13

“Ìîíãîëûí íóóö òîâ÷îî
” ÓÁ 1990 îí


14

“Ãýñýð”
ÓÁ 1986 îí

15

“Æàíãàð”
ÓÁ 1963 îí

16

“Õºõ ñóäàð” /Ìîíãîë ðîìàí/
ÓÁ 1993 îí

17
Ó. Òóÿà
Óðàí çîõèîë I
ÅÁÑ-ûí XI æèëèéí VII àíãè

18
Ã.Íàíäèíáèëýã
Óðàí çîõèîë II
ÅÁÑ XII æèëèéí VIII àíãè
ÓÁ 2010 îí

19
Ã.Ìýíýñ
Ìîíãîëûí íóóö òîâ÷îîã íýýñýí íü
ÓÁ 2008 îíNo comments:

Post a Comment